OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Capco používa vaše osobné údaje a aké máte v tejto súvislosti práva a možnosti. Vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Capco alebo ktoré sú z takýchto údajov odvodené v rámci nášho obchodného vzťahu s vami alebo keď navštívite našu webovú stránku.

Pre záujemcov o kariéru v spoločnosti Capco sme vypracovali osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie , ktoré by ste si mali prečítať ako doplnok k tomuto oznámeniu a ktoré nájdete aj pri vytváraní alebo prístupe k vášmu on-line účtu v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie. 

Spôsob, akým používame informácie získané pomocou súborov cookie alebo iných technológií na sledovanie webu alebo analýzu, je vysvetlený v našom oznámení o súboroch cookie.
Toto oznámenie platí vo všetkých krajinách v rámci našej globálnej prevádzky. 

Webová lokalita spoločnosti Capco nie je určená deťom ani na ne nie je zameraná. Nikto, kto nedosiahol vek trinásť rokov, nesmie používať túto webovú stránku bez dozoru dospelej osoby.Prístupom na túto webovú lokalitu vyhlasujete a zaručujete sa, že máte 13 rokov alebo viac. Ak sa domnievate, že nám svoje osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 13 rokov, kontaktujte nás na adrese: ask.capco.dpo@capco.com.


KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Subjekt Capco pôsobiaci v krajine, v ktorej nás kontaktujete, bude zvyčajne zodpovedným správcom údajov pre všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s naším obchodným vzťahom. Úplný zoznam spoločností skupiny Capco na celom svete nájdete tu

Môžete s nami komunikovať prostredníctvom webových stránok sociálnych médií alebo prostredníctvom funkcií na tejto webovej lokalite, ktoré sú integrované so stránkami sociálnych médií. Keď s nami komunikujete prostredníctvom stránok sociálnych médií, môžete nám povoliť prístup k určitým informáciám z vášho profilu na sociálnych médiách na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov na takejto platforme.

Ak nie ste spokojní s akýmkoľvek aspektom nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, môžete mať zákonné práva, ktoré sme v prípade potreby opísali v časti "Vaše práva na ochranu údajov" nižšie.


AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME?

Môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Údaje o uchádzačoch o zamestnanie. Pozrite si stránky spoločnosti Capco Oznámenie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ;
 • Kontaktné informácie o firme, ako je celé meno, pracovná adresa, pracovné telefónne číslo, pracovné mobilné telefónne číslo , pracovné faxové číslo a pracovná e-mailová adresa, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia a IP adresa vášho počítača, ak používate našu webovú stránku;
 • Cookies a iné sledovanie používateľov webových stránok. Všetky podrobnosti nájdete v oznámení o súboroch cookie spoločnosti Capco.com;
 • Platobné údaje, ako sú údaje potrebné na spracovanie platieb a prevenciu podvodov vrátane čísel kreditných/debetných kariet, čísel bezpečnostných kódov a iných súvisiacich fakturačných informácií;
 • Ďalšie obchodné informácie, ktoré sa nevyhnutne spracúvajú v rámci obchodného alebo iného zmluvného vzťahu so spoločnosťou Capco alebo ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, ako sú zadané objednávky, nákupy, služby a iné obchodné aktivity, spätná väzba na produkty, odpovede na prieskumy a akékoľvek iné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť; 
 • Informácie o vašej podobe, činnostiach a účasti, keď navštívite niektorú z našich kancelárií alebo sa zúčastníte na niektorom z našich firemných podujatí; 
 • Vaše snímky, hlas, osobné názory, vykonané činnosti alebo príspevky (napr. účasť účastníkov a záznamy z chatu) pri účasti na digitálne zaznamenanom firemnom podujatí, školení alebo obchodnej prezentácii;
 • Informácie o vašich záujmoch a preferenciách a ďalšie informácie získané pomocou vyššie opísanej analýzy, najmä vaše aktivity pri používaní našich webových stránok a akýchkoľvek produktov, obsahu na stiahnutie (napr. registrácia na stiahnutie softvéru, elektronických kníh, bielych kníh) alebo iných služieb, ktoré vám ponúkame online. Patrí sem aj to, aký obsah sťahujete, na aký obsah klikáte alebo ako často a ako dlho si ho prezeráte;
 • Informácie získané z verejne dostupných zdrojov, databáz integrity a referenčných agentúr; 
 • Ak sa to vyžaduje zo zákona na účely dodržiavania predpisov, informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných súdnych konaniach proti vám alebo tretej strane, ktoré sa vás týkajú, a o interakcii s vami, ktorá môže byť relevantná na účely ochrany hospodárskej súťaže;
 • Osobitné kategórie osobných údajov alebo citlivé osobné údaje - v súvislosti s registráciou na podujatie alebo seminár a poskytnutím prístupu naň môžeme požiadať o informácie o vašom zdravotnom stave na účely identifikácie a zohľadnenia prípadných zdravotných postihnutí alebo špeciálnych stravovacích požiadaviek. Akékoľvek použitie takýchto informácií je založené na vašom súhlase. Ak takéto informácie o zdravotnom postihnutí alebo špeciálnych stravovacích požiadavkách neposkytnete, nebudeme môcť prijať príslušné opatrenia.


NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na tieto účely ("povolené účely"):

 • Plánovanie, vykonávanie, riadenie a správa vášho (alebo tretej strany, s ktorou ste spriaznení) zmluvného obchodného vzťahu so spoločnosťou Capco, napr. vykonávaním transakcií a objednávok produktov alebo služieb, spracovaním platieb, vykonávaním účtovných, audítorských, fakturačných a inkasných činností, zabezpečovaním zásielok a dodávok, sprostredkovaním opráv a poskytovaním podporných služieb alebo poskytovaním iných služieb alebo vecí, ktoré ste si mohli vyžiadať. Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky takéto vzťahy sa považujú za vzťahy medzi podnikmi ("B2B");
 • Administrácia a video/audio nahrávanie firemných podujatí, školení a obchodných prezentácií, aby účastníci/neúčastníci podujatia mali prístup k záznamu;
 • Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, riešení, služieb a webových stránok alebo iných systémov (a systémov našich klientov), prevencia a odhaľovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo iných trestných alebo škodlivých činností;
 • Zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností (ako sú povinnosti vedenia záznamov), povinnosti kontroly dodržiavania predpisov alebo povinnosti zaznamenávania (napr. podľa antitrustových zákonov, zákonov o vývoze, obchodných sankciách a embargách alebo na predchádzanie trestným činom “bielych golierov” alebo prania špinavých peňazí), čo môže zahŕňať automatické kontroly vašich kontaktných údajov alebo iných informácií, ktoré ste poskytli o svojej totožnosti, na základe platných zoznamov sankcionovaných strán a kontaktovanie vás s cieľom potvrdiť vašu totožnosť v prípade potenciálnej zhody alebo zaznamenania interakcie s vami, ktorá môže byť relevantná na antitrustové účely;
 • informovanie vás, ak je to povolené v súlade s miestnymi zákonmi, v rámci existujúceho obchodného vzťahu o produktoch alebo službách spoločnosti Capco, ktoré sú podobné alebo sa týkajú takých produktov a služieb, ktoré už boli zakúpené alebo používané v rámci tohto obchodného vzťahu;
 • Riešenie sporov, vymáhanie našich zmluvných dohôd a preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo;
 • Zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami, napr. vedenie evidencie predaja na daňové účely alebo zasielanie oznámení a iných informácií v súlade so zákonom.

Ak ste nám dali výslovný súhlas, môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na tieto účely:

 • komunikovať s vami prostredníctvom vami schválených kanálov s cieľom informovať vás o najnovších oznámeniach, udalostiach a ďalších informáciách o produktoch, technológiách a službách spoločnosti Capco (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o podujatiach a projektoch spoločnosti Capco;
 • Spracovanie žiadostí o pracovné pozície v spoločnosti Capco: Pozrite si stránky spoločnosti Capco Oznámenie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
 • Správa a vykonávanie prieskumov medzi zákazníkmi, marketingových kampaní, analýz trhu, lotérií, súťaží alebo iných propagačných aktivít alebo podujatí, alebo;
 • Profilovanie a automatizované spracovanie: zhromažďovanie informácií o vašich preferenciách na základe vašich aktivít pri používaní našich webových stránok a akýchkoľvek produktov, obsahu na stiahnutie (napr. registrácia na stiahnutie softvéru, elektronických kníh, bielych dokumentov) alebo iných služieb, ktoré vám ponúkame online. Na základe týchto informácií (napr. aký obsah ste si stiahli, na ktorý ste klikli alebo ako často a ako dlho ste si ho prezerali) vytvárame profil používateľa s cieľom prispôsobiť a podporiť kvalitu našej komunikácie a interakcie s vami (napríklad prostredníctvom sledovania informačných bulletinov alebo analýzy webových stránok).  Logika našich profilovacích činností spočíva v identifikácii oblastí, ktoré môžu byť pre vás užitočné alebo inak zaujímavé, a v efektívnejšom a cielenejšom informovaní o týchto oblastiach. Použité algoritmy uplatňujú túto logiku a automaticky vám poskytujú cielený obsah alebo informácie.

Pokiaľ ide o marketingové typy komunikácie (t. j. e-maily a telefonáty), v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, vám takéto informácie poskytneme až po tom, ako sa prihlásite, a poskytneme vám možnosť odhlásiť sa, ak nechcete od nás dostávať ďalšie marketingové typy komunikácie.
 
Vaše osobné údaje nebudeme používať na automatizované rozhodovanie, ktoré sa vás týka, ani na vytváranie profilov inak, ako je uvedené vyššie alebo ako je vysvetlené v našom oznámení o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie .

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od platných miestnych zákonov, ale vo všeobecnosti sa domnievame, že naše oprávnené záujmy odôvodňujú spracovanie; tieto záujmy považujeme za oprávnené vzhľadom na to, že údaje sú obmedzené na prehliadanie aktivít súvisiacich s tým, čo sa považuje za obchodné alebo profesionálne (naša webová lokalita neponúka žiadny obsah zameraný na individuálnych spotrebiteľov, ani žiadny obsah, ktorý by sa mohol použiť na akékoľvek závery o vašich súkromných životných návykoch alebo záujmoch). Informácie, ktoré môžeme získať priamo od vás, sú úplne dobrovoľné a podľa vášho výberu. V prípadoch, keď sa vyžaduje osobitný súhlas, získame ho pred spracovaním.


AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zvyčajne zhromažďujeme priamo od vás, keď s nami komunikujete, napr. keď navštívite našu webovú stránku, zúčastníte sa na našich on-line podujatiach a prezentáciách, komunikujete s nami v súvislosti s našimi produktmi a službami, odošlete objednávku, zaregistrujete sa na odber nášho informačného bulletinu alebo sa zúčastníte na našich zákazníckych prieskumoch. Osobné údaje nezískavame od tretích strán s výnimkou prípadu, keď ste využili služby personálnej agentúry, ak je to vhodné. V takýchto prípadoch vás o tom budeme informovať v súlade s platnými právnymi predpismi.


KDE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Capco je celosvetovo pôsobiaci podnik. V priebehu našich obchodných aktivít môžeme vaše osobné údaje prenášať príjemcom v iných krajinách vrátane krajín, v ktorých pôsobíme mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "tretie krajiny"), v ktorých platné zákony nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako zákony vašej domovskej krajiny. Pri takomto postupe budeme dodržiavať platné požiadavky na ochranu údajov a prijmeme primerané bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity vašich osobných údajov. Zvyčajne sa tak stane prostredníctvom zmluvy o prenose údajov, ktorá bude obsahovať aktuálne štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na prenos osobných údajov prevádzkovateľmi údajov v Európskom hospodárskom priestore prevádzkovateľom a spracovateľom údajov v jurisdikciách bez primeraných zákonov o ochrane údajov. Ak máte záujem o ďalšie informácie o takýchto zárukách, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. 

Capco môže preniesť vaše osobné údaje do nasledujúcich krajín:

 • Ktorýkoľvek členský štát EÚ
 • Každá krajina, kde spoločnosť Capco obchoduje – pozri: www.capco.com/imprint


AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo zásahom do nich udržiavame fyzické, elektronické a procedurálne záruky v súlade s najnovšími technickými poznatkami a zákonnými požiadavkami na ochranu údajov. Tieto záruky zahŕňajú implementáciu špecifických technológií a postupov určených na ochranu vášho súkromia, ako sú napríklad zabezpečené servery, firewally a šifrovanie SSL. Budeme prísne dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.


S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať takto:

 • s našou materskou spoločnosťou Wipro Limited, pridruženými spoločnosťami v rámci Capco Group na celom svete, ak je to potrebné na Povolené účely a v zákonom povolenom rozsahu. V takýchto prípadoch budú tieto subjekty následne používať osobné údaje na rovnaké účely a za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov;
 • Môžeme tiež poveriť poskytovateľov služieb (tzv. sprostredkovateľov údajov) v rámci skupiny Capco alebo mimo nej, v tuzemsku alebo v zahraničí, napr. zdieľané centrá služieb, aby spracúvali osobné údaje na povolené účely v našom mene a len v súlade s našimi pokynmi. Spoločnosť Capco si ponechá kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a zostane za ne plne zodpovedná a pri zapojení takýchto poskytovateľov služieb bude používať primerané ochranné opatrenia podľa platných právnych predpisov na zabezpečenie integrity a bezpečnosti vašich osobných údajov;
 • so súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, regulačnými orgánmi alebo právnikmi, ak je to povolené zákonom a nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • s úverovými referenčnými agentúrami a inými spoločnosťami na použitie pri rozhodovaní o úveroch;
 • Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám aj v prípade, že predávame alebo kupujeme nejaký podnik, pričom v takom prípade môžeme osobné údaje poskytnúť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku spolu s jeho odbornými poradcami. Ak spoločnosť Capco nadobudne tretia strana, osobné údaje o zákazníkoch a iných kontaktoch, ktoré máme k dispozícii, budú jedným z prevádzaných aktív.

V opačnom prípade vaše osobné údaje zverejníme len vtedy, keď nám to sami nariadite alebo povolíte (vrátane súhlasu s účasťou na spoločenskej/podnikovej zodpovednosti), alebo keď to od nás vyžadujú platné zákony alebo predpisy, súdne alebo úradné žiadosti, alebo keď máme podozrenie na podvodnú alebo trestnú činnosť.


AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb, produktov alebo informácií, ktoré ste si vyžiadali, na správu vášho obchodného vzťahu s nami a na plnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich zásad. 

Ak sa vaše údaje spracúvajú v súlade so zmluvou o spracovaní údajov medzi nami, splníme všetky stanovené požiadavky na vymazanie údajov. 
Ak ste nás požiadali, aby sme s vami nekomunikovali, budeme si to zaznamenávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie vašej žiadosti. 


VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV

Vaše práva sa môžu líšiť v závislosti od platných miestnych zákonov o ochrane údajov. Pri používaní vašich osobných údajov rešpektujeme vaše právo na informácie, prístup, opravu, žiadosť o vymazanie alebo žiadosť o obmedzenie, prenosnosť, námietku a práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním, ako to môžu vyžadovať platné právne predpisy. Taktiež podnikáme kroky na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. V súlade s týmito zákonmi môžete mať nasledujúce práva:

 • Ak chcete vedieť, aké osobné údaje o vás uchovávame
 • Na požiadanie získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov
 • požiadať nás o vymazanie alebo obmedzenie používania vašich osobných údajov, ale toto právo je určené platnými zákonmi a môže mať vplyv na váš prístup k niektorým našim službám.
 • Prístup k vašim osobným údajom
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a zahŕňa akýkoľvek druh rozhodovania. 
 • podať sťažnosť pre podozrenie alebo skutočné porušenie vašich práv na ochranu údajov príslušnému dozornému orgánu.

Právo na odstúpenie

Spoločnosť Capco rešpektuje vaše súkromie, a preto vám poskytuje možnosť neposkytnúť požadované údaje alebo informácie.
Ďalej môžete tiež odvolať svoj súhlas, ktorý ste predtým udelili spoločnosti Capco (čo nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním). Upozorňujeme, že vždy môžete zrušiť odber marketingovej komunikácie kliknutím na tlačidlo Odhlásiť sa z odberu, ktoré je k dispozícii v marketingovej(-ých) komunikácii(-ách), ktorú(-é) dostávate.

Ak ste obyvateľom amerického štátu Kalifornia, viac informácií o príslušných právach nájdete tu.


ZMENY TOHTO OZNÁMENIA 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 2. marca 2023 a je v súlade s požiadavkami na transparentnosť/oznamovanie podľa GDPR, CCPA a všetkých platných zákonov o ochrane osobných údajov. Z času na čas ho môžeme podľa potreby zmeniť alebo doplniť tak, aby odrážalo akékoľvek zmeny spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, alebo meniace sa právne požiadavky. Preto si možno budete chcieť z času na čas skontrolovať, či sa k nim vraciate. 


OCHRANA ÚDAJOV KONTAKTY

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, sťažnosti alebo návrhy v súvislosti s týmto oznámením, požadujete kópiu v inom formáte alebo máte akékoľvek iné obavy týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame informácie o vás, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: ask.capco.dpo@capco.com.

Môžete mať tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov:

Globálne vedenie spoločnosti Capco sídli v Spojenom kráľovstve, kde je dozorným orgánom Úrad komisára pre informácie, ktorý možno kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Adresa:

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire, United Kingdom 
SK9 5AF 
Telefón: 0303 123 1113 zo Spojeného kráľovstva alebo +44 1625 545700 z iných krajín 
Webová stránka: www.ico.org.uk
___________________

Hlavná prevádzkareň spoločnosti Capco v Európskej únii sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku, kde je dozorným orgánom hesenský komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií, ktorého môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Adresa:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Postfach 3163 
65021 Wiesbaden 
Telefón: 06 11 14 080 z Nemecka alebo +49 611 14 080 odinakiaľ
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

V prípade potreby môžete podať sťažnosť aj dozornému orgánu EÚ, ktorý sídli v krajine, kde:

 • žijete,
 • pracujete, alebo
 • došlo k údajnému porušeniu.

Aktuálny zoznam dozorných orgánov pre ochranu údajov nájdete tu.
___________________

Podrobnosti o tom, ako podať sťažnosť na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším spracovaním osobných údajov v Kanade, nájdete tu.
___________________

Podrobnosti o tom, ako podať sťažnosť na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším spracovaním osobných údajov v Brazílii, nájdete tu.
___________________

V prípade sťažností týkajúcich sa nášho spracovania osobných údajov v Hongkongu sa môžete obrátiť na komisára pre ochranu osobných údajov týmito spôsobmi:

Adresa:

Komisár pre ochranu osobných údajov
Miestnosť 1303
13/F, Sunlight Tower
248 Queen's Road East
Wanchai
Hongkong
E-mail: complaints@pcd.org.hk
Webová stránka: www.pcpd.org.hk
___________________

V prípade sťažností týkajúcich sa nášho spracovania osobných údajov v Singapure sa môžete obrátiť na Singapurskú komisiu pre ochranu osobných údajov týmito spôsobmi:

Adresa: Komisia pre ochranu osobných údajov 
10 Pasir Panjang Road 
#03-01 Mapletree Business City
Singapore 117438 
Attn: Officer-in-charge, Enforcement
Webová stránka: www.pdpc.gov.sg
___________________