OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V SPOLOČNOSTI CAPCO


Účel a právny základ spracovania

Účelom spracovania týchto informácií spoločnosťou Capco je posúdiť Vašu vhodnosť pre prácu v spoločnosti Capco.

Ak sa spracúvanie vykonáva v Spojenom kráľovstve alebo EÚ, alebo ak ste obyvateľom Spojeného kráľovstva alebo EÚ, právnym základom, na ktorý sa spoliehame pri spracúvaní Vašich osobných údajov, je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len "GDPR"), ktorý sa týka spracúvania potrebného na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy.

Právnym základom, na ktorý sa spoliehame pri spracúvaní akýchkoľvek informácií, ktoré ste poskytli v rámci svojho dopytu alebo žiadosti a ktoré sú údajmi osobitnej kategórie, ako sú zdravotné, náboženské alebo etnické informácie, je článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR, ktorý sa týka aj našich povinností v oblasti zamestnávania a ochrany Vašich základných práv, a článok 9 ods. 2 písm. h) na posúdenie Vašej pracovnej spôsobilosti ako zamestnanca. 


Čo urobíme s informáciami, ktoré nám poskytnete?

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete počas náborového procesu, použijeme na postup vo Vašej žiadosti s cieľom ponúknuť vám pracovnú zmluvu alebo v prípade potreby splniť zákonné alebo regulačné požiadavky.

Kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na to, aby sme vás kontaktovali a pokročili vo Vašej žiadosti alebo požiadavke. S výnimkou informácií o rovnosti príležitostí použijeme ostatné vami poskytnuté informácie na posúdenie Vašej vhodnosti na danú pozíciu.

To môže zahŕňať zdieľanie Vašich informácií s jedným alebo viacerými našimi klientmi, na ktorých účet môžete byť pridelení alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane vášho životopisu, podrobností o Vašej kvalifikácii, relevantných skúsenostiach a zručnostiach, identifikačných dokladov, referencií a preverenia minulosti a registra trestov (ak je to vhodné).

V prípade potreby môžeme Vaše údaje zdieľať aj so spracovateľmi údajov uvedenými nižšie.

Navštívte tiež časť "S kým zdieľame Vaše osobné údaje?" v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Capco: https://www.capco.com/Data-privacy-notice.

Spoločnosť Capco nepredáva osobné údaje a v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nepredávala osobné údaje.


Aké informácie požadujeme a prečo?

Nezhromažďujeme viac informácií, ako potrebujeme na splnenie našich stanovených účelov, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné.

S výnimkou informácií o rovnosti príležitostí uvedených nižšie , informácie, ktoré požadujeme, slúžia na posúdenie Vašej vhodnosti pre zamestnanie. Nemusíte poskytnúť to, čo žiadame, ale ak to neurobíte, môže to ovplyvniť naše úsilie o posúdenie.

Fáza aplikácie

Všetky údaje o žiadostiach o zamestnanie, ktoré ste spoločnosti Capco zaslali sami prostredníctvom niektorého z našich online systémov na podávanie žiadostí, prostredníctvom personálnej agentúry vo Vašom mene, prostredníctvom niektorého z náborového tímu spoločnosti Capco po tom, ako s vami prediskutoval pracovnú príležitosť, alebo prostredníctvom systému odporúčaní zamestnancov spoločnosti Capco, budú spravované náborovým tímom spoločnosti Capco a spracované na našej platforme na správu žiadostí o zamestnanie. Ďalšie informácie o tejto platforme nájdete v časti "spracovateľ údajov" nižšie.

Požiadame Vás o vaše osobné údaje vrátane mena a kontaktných údajov. Požiadame vás tiež o informácie o vašej spôsobilosti pracovať v príslušnej krajine, o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, vzdelaní, referenciách a o odpovede na otázky týkajúce sa danej pozície. Ku všetkým týmto informáciám bude mať prístup náš náborový tím a príslušný vedúci pracovník.

Môžete byť tiež požiadaní o poskytnutie informácií o rovnosti príležitostí. Nie je to povinné - ak ich neposkytnete, nebude to mať vplyv na Vašu žiadosť. Tieto informácie nesprístupníme žiadnym zamestnancom mimo nášho náborového tímu vrátane vedúcich pracovníkov firiem spôsobom, ktorý by vás mohol identifikovať. Všetky informácie, ktoré poskytnete, budú použité na vypracovanie a monitorovanie štatistík o rovnosti príležitostí.

Výber do užšieho výberu

Naši náboroví pracovníci a vedúci oddelení zostavujú užší zoznam žiadostí o prijatie do zamestnania. Vedúci pracovníci nebudú mať k dispozícii Vaše informácie o rovnosti príležitostí, ak ste ich poskytli.

Hodnotenia

Môžeme vás požiadať, aby ste sa zúčastnili na hodnotiacich dňoch, prípadových štúdiách, pohovore (aj prostredníctvom videozáznamu) alebo ich kombinácii. Informácie budete generovať vy a my. Môžete napríklad vyplniť písomnú úlohu alebo si môžeme robiť poznámky z pohovoru. Tieto informácie uchovávame.

Ak po posúdení na danú pozíciu neuspejete, môžeme sa vás opýtať, či si želáte, aby Vaše údaje zostali v databáze talentov spoločnosti Capco. Ak poviete áno, môžeme vás proaktívne kontaktovať, ak sa objavia ďalšie vhodné voľné pracovné miesta.

Ponuka zamestnania

Ak vám ponúkneme zamestnanie, požiadame vás o informácie, aby sme mohli vykonať predbežné kontroly. Ak chcete postúpiť do zamestnania, musíte úspešne absolvovať kontroly pred nástupom do zamestnania. Musíme potvrdiť totožnosť našich zamestnancov a ich právo pracovať v príslušnej krajine a získať uistenie o ich dôveryhodnosti, bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Preto musíte poskytnúť:

 • Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • Doklad o práve na prácu v krajine, kde sa nachádza pracovisko
 • Doklad o adrese

V súlade s miestnymi zákonmi a postupmi môžeme vykonávať aj nasledujúce činnosti:

 • Kontrola registra trestov (vyhľadávanie až v 7-ročnej histórii adries)
 • Kontrola elektronického overovania totožnosti  
 • Kontrola úverovej bonity a bankrotu (vyhľadávanie až v 7-ročnej histórii adries)
 • Kontroly globálnych finančných sankcií 
 • Kontroly dodržiavania predpisov vrátane Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC)
 • Vyhľadávanie v riadiacich funkciách a médiách
 • Kontrola vzdelania a odbornej kvalifikácie
 • Kontrola referencií o zamestnaní za obdobie až 7 rokov (medzery dlhšie ako 1 mesiac sa overujú)


Ako dlho sa informácie uchovávajú?

To bude závisieť od toho, či Vaša žiadosť bude úspešná alebo nie (pokiaľ v časti "spracovateľ údajov" nižšie neuvedieme inak):

Informácie o úspešných uchádzačoch (vrátane životopisov, žiadostí, poznámok z pohovorov, údajov z psychometrických testov) budú zničené 12 mesiacov po skončení pracovného pomeru. S výnimkou Spojených štátov, kde sa informácie o uchádzačoch uchovávajú 24 mesiacov. Doklady o spôsobilosti (totožnosť, právo pracovať v krajine) a previerky (vrátane osobných referencií) sa zvyčajne uchovávajú 5 rokov po skončení pracovného pomeru alebo dlhšie, aby sa dodržali miestne zákony. Ďalšie informácie vám poskytne miestny náborový tím spoločnosti Capco.

Informácie o neúspešných uchádzačoch (vrátane údajov o referenčných osobách tretích strán, ktoré poskytol uchádzač) sa zničia 12 mesiacov po poslednom úkone, pokiaľ nedáte súhlas na dlhšie uchovávanie informácií. S výnimkou Poľska, kde sa informácie o uchádzačoch uchovávajú 6 mesiacov, a Spojených štátov amerických, kde sa uchovávajú 24 mesiacov.


Ako sa rozhodujeme o nábore?

V počiatočnej fáze podávania žiadosti môžeme automaticky zamietnuť Vašu on-line žiadosť, ak nespĺňate príslušné zákonné požiadavky na zamestnanie (napr. uvediete, že nemáte zákonné právo pracovať v krajine, v ktorej sa daná pozícia nachádza).

S Vaším osobitným súhlasom môžeme použiť on-line behaviorálne a kognitívne hodnotenia, ktoré nám pomôžu pochopiť Vaše osobnostné črty, Vaše všeobecné mentálne schopnosti a schopnosť kritického myslenia. Všetky výsledky osobne analyzuje jeden z nášho plne vyškoleného náborového tímu. 

Konečné rozhodnutia o nábore prijímajú členovia nášho náborového tímu a vedúci pracovníci. S výnimkou akýchkoľvek informácií o rovnosti príležitostí zohľadňujeme všetky informácie získané počas procesu podávania žiadosti.

O rozhodnutiach týkajúcich sa Vašej žiadosti sa môžete informovať u kontaktnej osoby v našom náborovom tíme.


Vaše práva

Ako fyzická osoba máte určité práva týkajúce sa Vašich osobných údajov.

Viac informácií o Vašich právach nájdete v časti "Vaše práva na ochranu údajov" v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Capco: www.capco.com/Data-privacy-notice.

Ak ste obyvateľom amerického štátu Kalifornia, viac informácií o príslušných právach nájdete tu: CCPA (capco.com)

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Capco môžete kontaktovať na adrese: ask.capco.dpo@capco.com


Používame nejaké spracovateľov údajov?

Áno - používame niekoľko spracovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú prvky našich náborových služieb:

On-line služba správy žiadostí uchádzačov

Používame platformu Greenhouse na správu žiadostí kandidátov.  Ich zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.greenhouse.com/de/privacy-policy.

Ak to zákony umožňujú, používame službu DocuSign na to, aby sme úspešným uchádzačom poskytli elektronický ponukový list a ďalšie dokumenty súvisiace s procesom prijímania zamestnancov. Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu: https://www.docusign.com/privacy.

Náborové agentúry a skupiny talentov

Spolupracujeme s viacerými náborovými agentúrami a združeniami talentov a v prípade, že ste sa uchádzali o pozíciu v spoločnosti Capco prostredníctvom takejto agentúry alebo ste sa zaregistrovali v konkrétnom združení talentov, mali by ste sa obrátiť priamo na ne, aby ste získali informácie o ich zásadách ochrany osobných údajov a lehotách uchovávania údajov.

Videorozhovory

V Spojenom kráľovstve používame pri niektorých pozíciách platformu Launchpad Recruits Ltd. na nahrávanie videorozhovorov. Ich zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu: https://www.launchpadrecruits.com/privacy-policy. Spoločnosť Launchpad sme poverili, aby po 12 mesiacoch vymazala Vaše osobné údaje vrátane všetkých videozáznamov. 

Overovanie v zamestnaní

V závislosti od Vašej polohy a prevádzkových požiadaviek využíva spoločnosť Capco nasledujúcu škálu poskytovateľov:

Prvá výhoda.  Ich príslušné zásady ochrany osobných údajov pre kandidátov sú k dispozícii tu: https://fadv.com/privacy-policy/

HireRight. Ich zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.hireright.com/legal/emea-and-apac-candidate-policy

Sterling Talent Solutions. V USA ich služby zahŕňajú aj kontroly oprávnenosti I-9. Ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://privacy.sterlingcheck.com/

Vero Screening.  Ich zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://veroscreening.com/privacy-policy/

Ak chcete zistiť, ktorý poskytovateľ sa vzťahuje na Vašu žiadosť, obráťte sa na kontaktnú osobu miestneho náborového tímu.

Oznámenie Verzia: 2 MAREC 2023