INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KANDYDATÓW DO PRACY W CAPCOCel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania tych informacji przez Capco jest ocena przedatności kandydata do pracy w Capco.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w Wielkiej Brytanii lub UE, lub są Państwo mieszkańcami Wielkiej Brytanii lub UE, podstawą prawną, na której opieramy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (rozporządzenie (UE) 2016/679) ("GDPR"), który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną, na której opieramy się przy przetwarzaniu wszelkich informacji podawanych przez Państwa w ramach zapytania lub wniosku, które są danymi szczególnej kategorii, takimi jak informacje dotyczące zdrowia, religii lub pochodzenia etnicznego, jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO, który odnosi się również do naszych obowiązków w zakresie zatrudnienia i zabezpieczenia Państwa praw podstawowych oraz art. 9 ust. 2 lit. h w celu oceny Państwa zdolności do pracy jako pracownika.


Co zrobimy z informacjami, które Państwo podają?

Wykorzystamy wszystkie informacje, które sa nam podane podczas procesu rekrutacji, aby rozwinąć Państwa aplikację w celu zaoferowania umowy z nami, lub aby spełnić wymagania prawne lub regulacyjne, jeśli to konieczne.

Podane przez Państwa dane kontaktowe zostaną wykorzystane, aby skontaktować się z Tobą w celu rozwinięcia zapytania lub aplikacji. Z wyjątkiem informacji dotyczących równych szans, wykorzystamy inne podane przez Państwa informacje, aby ocenić przydatność do danej roli.

Może to obejmować udostępnianie informacji o Państwu jednemu lub większej liczbie naszych klientów, do których konta możesz zostać przydzielony do  lub być brany pod uwagę, w tym Państwa; CV, szczegóły dotyczące kwalifikacji, odpowiednie doświadczenia i umiejętności, dokumentacja identyfikacyjna, referencje oraz sprawdzanie tła i rejestrów karnych (w stosownych przypadkach).
W stosownych przypadkach możemy również udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom przetwarzającym dane wyszczególnionym poniżej.

Prosimy również o zapoznanie się z sekcją "Z kim dzielimy się Twoimi danymi osobowymi?" w informacji o ochronie prywatności w Capco: https://www.capco.com/Data-privacy-notice 

Capco nie sprzedaje danych osobowych i nie sprzedawała ich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


O jakie informacje prosimy i dlaczego?

Nie zbieramy więcej informacji niż potrzebujemy do realizacji naszych celów i nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne.

Z wyjątkiem informacji o równości szans, o których mowa poniżej, informacje, o które prosimy, są wykorzystywane do oceny przydatności kandydata do zatrudnienia. Nie trzeba podawać tego, o co prosimy, ale może to wpłynąć na naszą ocenę, jeśli nie zostanie to wykonane.

Etap składania wniosków

Wszystkie podania o pracę przesłane do Capco, zarówno przez Państwa, za pomocą jednego z naszych systemów aplikacji online, za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej w Państwa imieniu, przez jeden z zespołów rekrutacyjnych Capco po omówieniu z Państwem możliwości pracy lub za pośrednictwem programu poleceń pracowników Capco, będą zarządzane przez zespół rekrutacyjny Capco i przetwarzane na naszej platformie zarządzania podaniami kandydatów. Więcej informacji o platformie można znaleźć w sekcji "Przetwarzanie danych" poniżej.

Zapytamy o Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Zapytamy również o Państwa uprawnienia do pracy w danym kraju, wcześniejsze doświadczenie zawodowe, wykształcenie, referencje oraz o odpowiedzi na pytania związane z rolą. Nasz zespół rekrutacyjny i odpowiedni lider biznesowy będą mieli dostęp do wszystkich tych informacji.

Możesz również zostać poproszony o podanie informacji dotyczączych równych szans. Nie jest to obowiązkowe - jeśli ta informacja nie zostanie podana, nie będzie to miało wpływu na aplikację. Nie udostępnimy tych informacji żadnemu pracownikowi spoza naszego zespołu rekrutacyjnego, w tym liderom biznesowym, w sposób umożliwiający identyfikację kandydata. Wszelkie podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia i monitorowania statystyk dotyczących równych szans.

Krótka lista

Nasi rekruterzy i liderzy biznesowi tworzą krótką listę aplikacji do rozmowy kwalifikacyjnej. Partnerzy biznesowi nie otrzymają informacji o równych szansach, jeśli zostały podane.

Oceny

Możemy poprosić Państwa o wzięcie udziału w dniach poświęconym ocenie; studium przypadku; w rozmowie (w tym w formie nagranego wideo); lub kombinacji tych czynności. Informacje będą generowane przez Państwa i przez nas. Na przykład, można wypełnić pisemne zadanie lub możemy zrobić notatki z wywiadu. Informacje te są przechowywane przez nas.

Jeśli nie zostaniesz przyjęty na stanowisko, możemy zapytać, czy chcesz, aby Państwa dane zostały zachowane w puli talentów Capco. Jeśli soatenie wyrażona na to zgoda, będziemy mogli proaktywnie skontaktować się z Państwem, jeśli pojawią się kolejne odpowiednie wakaty.

Oferta pracy

Jeśli złożymy Państwu ofertę pracy, poprosimy o informacje, które pozwolą nam na przeprowadzenie kontroli przed zatrudnieniem. Aby dokonać zatrudnienia, należy pomyślnie przejść kontrolę przed zatrudnieniem. Musimy potwierdzić tożsamość naszych pracowników i ich prawo do pracy w danym kraju, a także uzyskać pewność co do ich wiarygodności, uczciwości i rzetelności.

W związku z tym należy dostarczyć:

 • Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, akt urodzenia)
 • Dowód prawa do pracy w kraju, w którym znajduje się miejsce pracy
 • Dowód adresu 

Możemy również wykonywać następujące czynności, w zależności od lokalnych przepisów i praktyk:

 • Sprawdzenie rejestru karnego (wyszukiwanie do 7 lat historii adresowej)
 • Kontrola elektronicznej weryfikacji tożsamości  
 • Sprawdzenie kredytów i upadłości (wyszukiwanie do 7 lat historii adresowej)
 • Kontrole globalnych sankcji finansowych 
 • Kontrole zgodności, w tym Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC)
 • Poszukiwania na szeblu dyrektorskim i medialne
 • Sprawdzenie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
 • Sprawdzenie do 7 lat referencji pracowniczych (przerwy powyżej 1 miesiąca podlegają weryfikacji)


Jak długo przechowywane są informacje?

Będzie to zależało od tego, czy Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy też nie (chyba że w poniższej sekcji "Przetwarzanie danych" stwierdzimy inaczej):

Informacje o kandydatach do pracy (w tym CV, aplikacje, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, dane z testów psychometrycznych) zostaną zniszczone 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia. Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie informacje o kandydatach są przechowywane przez 24 miesiące. Dokumenty kwalifikacyjne (tożsamość, prawo do pracy w danym kraju) i kontrola tożsamości (w tym osobiste referencje) są zwykle przechowywane przez 5 lat po zakończeniu zatrudnienia lub dłużej, aby spełnić wymagania lokalnych przepisów. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zespołu Capco Recruitment.

Informacje o kandydatach, którzy nie przeszli pomyślnie rekrutacji (w tym dane osób trzecich podanych przez kandydata) zostaną zniszczone po 12 miesiącach od ostatniej akcji, chyba że została wyrażona zgoda na dłuższe przechowywanie informacji. Z wyjątkiem Polski, gdzie informacje o kandydatach są przechowywane przez 6 miesięcy, a w Stanach Zjednoczonych przez 24 miesiące.


Jak podejmujemy decyzje o rekrutacji?

Na etapie wstępnej aplikacji możemy automatycznie odrzucić Państwaaplikację on-line, jeśli nie spełniasz żadnych istotnych wymogów prawnych dotyczących zatrudnienia (np. oświadczasz, że nie masz prawa do pracy w kraju, w którym istnieje dana rola).

Za Twoją szczególną zgodą możemy skorzystać z ocen behawioralnych i poznawczych on-line, które pomogą nam zrozumieć Twoje cechy osobowości, ogólne zdolności umysłowe i zdolność do krytycznego myślenia. Wszystkie wyniki są osobiście analizowane przez jeden z naszych w pełni wyszkolonych zespołów rekrutacyjnych. 

Ostateczne decyzje rekrutacyjne podejmowane są przez członków naszego zespołu rekrutacyjnego i liderów biznesowych. Z wyjątkiem informacji o równości szans, Bierzemy pod uwagę wszystkie informacje zebrane podczas procesu aplikacji, z wyjątkiem informacji o równości szans.

O decyzji dotyczącej Państwaaplikacji możesz zapytać rozmawiając z osobą kontaktową znaszego zespołu rekrutacyjn.

Twoje prawa

Jako osoba fizyczna masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat praw użytkownika można znaleźć w sekcji "Your Data Protection Rights" ("Prawa użytkownika do ochrony danych") w informacji o ochronie prywatności w Capco: www.capco.com/Data-privacy-notice.

Jeśli jesteś mieszkańcem amerykańskiego stanu Kalifornia, więcej informacji na temat obowiązujących praw można uzyskać tutaj: https://www.capco.com/CCPA

Z inspektorem ochrony danych w Capco można się skontaktować pod adresem: ask.capco.dpo@capco.com.


Czy korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane?

Tak - korzystamy z kilku podmiotów przetwarzających dane, które realizują dla nas elementy usługi rekrutacyjnej w następujący sposób:

Usługa zarządzania aplikacjami kandydatów on-line

Korzystamy z platformy zarządzania aplikacjami kandydatów Greenhouse.  Możesz uzyskać dostęp do ich polityki prywatności tutaj: www.greenhouse.io/privacy-policy.

Tam, gdzie pozwalają na to przepisy, korzystamy z DocuSign, aby dostarczyć wybranym kandydatom elektroniczny list z ofertą oraz inne dokumenty związane z procesem zatrudniania. Możesz uzyskać dostęp do ich polityki prywatności tutaj: https://www.docusign.com/privacy.

Agencje rekrutacyjne i pule talentów

Współpracujemy z wieloma agencjami rekrutacyjnymi i pulami talentów, a w przypadku ubiegania się o stanowisko w Capco za pośrednictwem takiej agencji lub zarejestrowania się w określonej puli talentów, należy zwrócić się bezpośrednio do nich w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności i okresów przechowywania danych.

Wywiady wideo

W Wielkiej Brytanii korzystamy z platformy Launchpad Recruits Ltd. z nagranymi wywiadami wideo dla niektórych ról. Możesz uzyskać dostęp do ich polityki prywatności tutaj:https://www.launchpadrecruits.com/privacy-policy. Instruujemy Launchpad, aby usunął Twoje dane osobowe, w tym wszystkie nagrania wideo, po 12 miesiącach. 

Weryfikacja zatrudnienia

Capco korzysta z usług następujących dostawców, w zależności od lokalizacji i wymagań operacyjnych:

First Advantage.  Możesz uzyskać dostęp do ich odpowiednich Polityk Prywatności dla kandydatów tutaj: fadv.com/privacy-policy/

HireRight. Możesz uzyskać dostęp do ich polityki prywatności tutaj: https://www.hireright.com/legal/emea-and-apac-candidate-policy

Sterling Talent Solutions. W USA ich usługa obejmuje również sprawdzanie uprawnień I-9. Możesz uzyskać dostęp do ich oświadczenia o prywatności tutaj: privacy.sterlingcheck.com/.

Vero Screening.  Możesz uzyskać dostęp do ich Polityki Prywatności tutaj: https://veroscreening.com/privacy-policy/

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem zespołu rekrutacyjnego, jeśli chcą Państwo zidentyfikować dostawcę odpowiedniego dla Państwa aplikacji.

Ogłoszenie Wersja: 2 MARZEC 2023